RSS    .:::24.06.2018 :::.   

 


 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2012

м. Київ

N 437


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2012 р. за N 752/21065

Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяви про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об'єктів груп А, Д та Ж

Відповідно до Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки", частини першої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна", частини четвертої статті 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року N 772 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про приватизацію об'єктів груп А, Д, а також групи Ж (які підлягають приватизації способами, встановленими для об'єктів малої приватизації)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за N 400/2840, слова "заяв про приватизацію об'єктів груп А, Д, а також групи Ж (які підлягають приватизації способами, встановленими для об'єктів малої приватизації)" замінити словами "заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж".

2. Внести зміни до Порядку подання та розгляду заяви про включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об'єктів груп А, Д та Ж, затвердженого зазначеним наказом, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 28 вересня 2009 року N 1514 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про участь в аукціоні з продажу об'єкта аукціону", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за N 987/17003.

4. Управлінню продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу повноважень.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
17.04.98 N 772
(у редакції наказу Фонду державного майна України
від 02.04.2012 N 437)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 травня 2012 р. за N 752/21065


Порядок
подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки".

1.2. Цей Порядок визначає процедуру подання, реєстрації та розгляду заяв про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяв про приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких ці об'єкти розташовані (далі - заяви).

1.3. Дія цього Порядку поширюється на приватизацію об'єктів державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких ці об'єкти розташовані, які підлягають приватизації способами, установленими для об'єктів малої приватизації.

1.4. Заявником може виступати юридична або фізична особа, яка може бути визнана покупцем відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

1.5. Заявник забезпечує достовірність інформації, наведеної у поданих ним документах.

II. Порядок подання та розгляду заяв

2.1. Заяви (додатки 1, 2) заповнюються державною мовою друкованими літерами. Виправлення у заявах не допускаються.

2.2. До заяви додаються:

а) для всіх заявників:

перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт;

документ про внесення плати за подання заяви;

інформація про потенційних покупців або осіб, в інтересах яких придбавається об'єкт, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб - кінцевих власників;

інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють заявника (з дня набрання чинності абзацу п'ятого підпункту 8 пункту 1 розділу I Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки");

б) для юридичної особи:

нотаріально посвідчені (легалізовані та перекладені - для нерезидентів) копії установчих документів (копія відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування);

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія довідки про взяття на облік платника податків;

документ щодо призначення керівника;

документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціонерів);

документ, що підтверджує наявність та розмір державної частки в статутному капіталі та майні учасника;

інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом) (з дня набрання чинності абзацу четвертого підпункту 8 пункту 1 розділу I Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки");

в) для фізичної особи (фізичної особи - підприємця):

довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)";

копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копія довідки про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб - підприємців).

2.3. До заяви про приватизацію, крім зазначених у пункті 2.2 цього розділу документів, додаються:

а) для всіх заявників:

документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним особу (представника), його повноваження;

документ, що підтверджує внесення грошових коштів в розмірі 10 % початкової ціни об'єкта;

б) для юридичної особи:

рішення уповноваженого органу про участь у приватизації.

2.4. Додаткові відомості та документи, не передбачені пунктами 2.2, 2.3 цього розділу, але необхідні для розгляду заяв, можуть надаватися на запит державного органу приватизації лише за згодою заявника.

2.5. Плата за подання заяв установлюється у розмірі:

половини неоподатковуваного мінімуму доходів громадян при поданні заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації;

одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу при подачі заяви про приватизацію.

2.6. Заява про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, об'єктів державної власності груп А, Д та Ж подається до державного органу приватизації за місцем розташування об'єкта, приватизація якого ініціюється.

2.7. Заява про приватизацію об'єктів державної власності груп А, Д та Ж подається до державного органу приватизації, який здійснює приватизацію об'єкта, зазначеного в заяві.

2.8. Якщо заявник подав заяву про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, а орган приватизації включив цей об'єкт до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, то заява про приватизацію цим покупцем не подається.

2.9. Право підпису заяв мають:

від юридичної особи - керівник, підпис якого засвідчується печаткою юридичної особи, або уповноважена ним особа (за наявності довіреності);

від фізичної особи - особисто заявник або його представник (за наявності довіреності).

2.10. Датою подання заяв є дата їх прийняття канцелярією державного органу приватизації. На заявах, що надійшли до канцелярії державного органу приватизації, зазначаються кількість аркушів документів, які додаються до заяв, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії, який прийняв заяви, та печатка державного органу приватизації.

2.11. Заяви подаються у трьох примірниках:

один примірник зберігається разом з книгою реєстрації заяв;

другий примірник після реєстрації заяв повертається заявнику;

третій примірник заяви про приватизацію і подані разом з нею документи зберігаються державним органом приватизації у матеріалах справи з приватизації відповідного об'єкта; третій примірник заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та подані разом з нею документи зберігаються державним органом приватизації, що зареєстрував заяву, у матеріалах справи про включення цього об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

2.12. Після прийняття канцелярією державного органу приватизації заяв у той самий день вони реєструються та передаються до відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації, який є відповідальним виконавцем, для їх розгляду та реєстрації.

2.13. Заява про приватизацію розглядається та реєструється відповідним структурним підрозділом державного органу приватизації, який є відповідальним виконавцем. У разі відмови в реєстрації заяви відповідальний виконавець протягом трьох днів з дня надходження документів до відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації листом повідомляє заявника про причини відмови.

2.14. Державний орган приватизації розглядає подану заяву про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та надані до неї документи і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації включає об'єкт до відповідного переліку. Результати розгляду не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня подання заяви доводяться до заявника у письмовій формі.

III. Порядок реєстрації заяв

3.1. Відомості про заявників вносяться до книг реєстрації заяв відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації, який є відповідальним виконавцем, окремо щодо кожного об'єкта і повинні містити такі дані: порядковий номер запису у книзі реєстрації заяв; найменування та місцезнаходження об'єкта приватизації; вхідний номер, присвоєний канцелярією; дату прийняття заяви канцелярією; реєстраційний номер, присвоєний структурним підрозділом державного органу приватизації; дату реєстрації заяви; спосіб приватизації; групу, до якої віднесено об'єкт приватизації; відомості про заявника (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (найменування юридичної особи)); номер рахунку, найменування та місцезнаходження банківської установи, до якої зроблено внески; у разі відмови в реєстрації - причини відмови; прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи структурного підрозділу державного органу приватизації.

При реєстрації заяв про приватизацію об'єктів шляхом продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни) або продажу за конкурсом записи про зареєстровані заяви щодо кожного окремого об'єкта повинні розпочинатись з нової сторінки.

3.2. Державний орган приватизації відмовляє заявнику в реєстрації заяв, якщо:

заяви подані не за встановленою формою;

відсутні або подані не в повному обсязі документи, необхідні для участі в аукціоні, конкурсі, або для включення об'єкта до переліку об'єктів, що підлягають приватизації;

є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію об'єкта;

якщо уповноваженим органом управління не погоджена пропозиція щодо включення об'єктів груп Д та Ж до переліку об'єктів, що підлягають приватизації;

відмова відповідної місцевої державної адміністрації в приватизації об'єкта групи Ж, а у разі перепрофілювання об'єкта відмова органу місцевого самоврядування та/або відповідної місцевої державної адміністрації.

3.3. У реєстрації заяви про включення до переліку відмовляється у разі, якщо об'єкт вже включено до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.

 

Начальник Управління
продажу об'єктів малої
приватизації та ЦМК

Т. Г. Буртняк


 

Додаток 1
до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж


Реєстраційний N

 

у ________________________________
(найменування державного органу приватизації)

"___ "______________ 20___ р.
           (дата реєстрації заяви)


ЗАЯВА
про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

  

  

Наявність документа позначити знаком

 

Прийнято від заявника всього _______ арк.


___________________
(підпис заявника або
вповноваженої ним
особи)

М. П.
заявника (для
юридичної особи)

______________________
(підпис особи від органу
приватизації)

М. П.
органу
приватизації


"______" _____________ 20__ р.
(дата заповнення заяви)

Вхідний N ______________
"______" _____________ 20__ р.
(дата прийняття заяви)


 

Додаток 2
до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж


Реєстраційний N

 

у _________________________________
(найменування державного органу приватизації)

"___ "______________ 20___ р.
            (дата реєстрації заяви)


ЗАЯВА
про приватизацію

 

  

Наявність документа позначити знаком

  

Прийнято від заявника всього _______ арк.


_____________________
     (підпис заявника або
уповноваженої ним особи)

М. П.
заявника (для
юридичної особи)

_____________________
(підпис особи від державного
       органу приватизації)

М. П.
державного органу
приватизації


"____" ___________ 20___ року
           (дата заповнення заяви)

Вхідний N _______________
"____" ___________ 20___ року
          (дата прийняття заяви)


____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2012
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2012

 

 

Дата оновлення : 06.09.2012

 
 

 23.01.18 Переможці конкурсу від 23.01.2018 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

18.12.17 Переможці конкурсу від 18.12.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

18.10.17 Переможці конкурсу від 17.10.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

18.10.17 Відповідно до інформації, наданої в газеті «Одеські вісті» від 10.10.2017 року ...

18.10.17 Переможці конкурсу від 09.10.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

21.06.17 Управління обласної ради з майнових відносин оголошує конкурс з відбору оцінювачів для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке надається в оренду ...

12.06.17 Переможці конкурсу від 08.06.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

14.04.17 Переможці конкурсу від 11.04.2017 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

24.11.16 Переможці конкурсу від 23.11.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, ...

24.11.16 Відповідно до інформації, наданої в газеті «Одеські вісті» від 22.11.2016 року ...

09.08.16 Переможці конкурсу від 28.07.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яке надається в оренду ...

21.06.16 Відповідно до інформації у газеті «Одеські вісті» від18 червня 2016р. управління обласної ради з майнових відносин оголошує конкурс ...

16.06.16 Переможці конкурсу від 15.06.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежних оцінок майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...

09.03.16 Відповідно до інформації, наданої в газеті "Одеські Вісті" від 1 березня 2016 року ...

09.03.16 Переможці конкурсу від 24.02.2016 року з відбору оцінювачів для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області ...


 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.